Program spoleenosti arbigo

Dne¹ní obchodní software vy¾aduje legitimní verzi operaèního systému z linky Windows a originálního, dostateènì výkonného poèítaèe. Dokonce i verze, které nevy¾adují instalaci, práci v cloudu a provádìní v oknì prohlí¾eèe, nebudou spokojeni s 512 MB provozní pamìti.

Ve formì, kdy se podnikatel nechce bránit sebe jako otrokáø neustálé aktualizace elektronických zaøízení, klasický program cdn ovlivòuje jeho radu. Jak je vidìt, jediný na námìstí funguje pod systémem DOS, aèkoli to neznamená, ¾e jeho nabídka skonèila pøed 30 lety. Aplikace je shromá¾dìna ze tøí základních modulù: fakturaèní sklad, který doká¾e zpracovat i velký sklad, lidské zdroje, podporu politiky dobrého øízení kapitálu a záznamy o výrobní dobì, finanèní a úèetní údr¾bì v¹ech forem úèetnictví. Pracuje bezproblémovì s èteèkami èárových kódù, pokladnami a fiskálními tiskárnami, ti¹tìnými potvrzeními a fakturaèními pøístroji SET. Za jeho pozornost mù¾ete provozovat libovolný poèet skladù a poèítat výrobu na základì konkrétních receptù. Systém umo¾òuje vystavovat, zúètovávat a úètovat pøedem faktury. S doporuèením klasického cdn programu mù¾ete pro v¹echny partnery vyu¾ívat rùzné slevy a ceníky individuálnì, aby pøipravené dokumenty obsahovaly dobré ceny.Software zaznamenává objednávky od pøíjemcù a dokonce umo¾òuje automatickou rezervaci zbo¾í, co¾ je obzvlá¹tì u¾iteèné pro rychle se pohybující skladu. Ve formì pou¾ití vratných kontejnerù mù¾e být pou¾ito k poèítání nákladu. Aplikace pracuje s rùznými tiskárnami, kde lze tisknout ¹títky a èárové kódy.Program zahrnuje také 45 000 klientù v celém Polsku. Pokud se z nìjakého dùvodu jeho data ukázala jako nedostateèná, distributor COMARCH oèekává aktualizaci na rùzné softwarové mo¾nosti s a¾ 40% slevy. Samotný proces je pro klienta sotva patrný a v¹e se provádí pomocí nástroje Comarch Assist.