Prach ckd

V podniku, kde jsou prachy, kapaliny, plyny nebo hoølavé výpary, a neexistují ¾ádné urèené zóny, které by mohly být potenciálnì výbu¹né, by mìl být neprodlenì vypracován komplexní dokument nazvaný vyhodnocení rizika výbuchu.Je tøeba pøipomenout, ¾e je povinností zamìstnavatele oznaèit zóny nebezpeènosti výbuchu.

Kromì toho je obsah odstavce 37. § 1. disponuje ministra a národní rady ze dne 7. èervna 2010 v pøedstavì, ¾e po¾ární ochrany staveb, jiných budov a ploch (Dz.U.10.109.719, a to jak pro a kdy a v blízkosti míst, kde jsou vyrábìny, skladovány skladovat hoølavé materiály nebo kde mohou dosáhnout tìchto smìsí mohou vytváøet exploze, provést posouzení rizika výbuchu.Pøi souèasném hodnocení je absolutnì nutné oznaèit prostory, které jsou v nebezpeèí výbuchu. Ve vnitøních a vnìj¹ích prostorech musí být oznaèeny pøíslu¹né zóny výbuchu. Mìla by být pøipravena grafická dokumentace obsahující klasifikaci a faktory, které mù¾e exploze vyvolat.

Posouzení nebezpeèí výbuchu by mìlo být navr¾eno v souladu s platnými evropskými normami, mimo jiné:• PN-EN 1127-1: 2011 "Výbu¹né prostøedí. Prevence výbuchu a hodnoty pøed výbuchem.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikace prostoru - prostøedí s výbu¹nou atmosférou.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né prostøedí.Klasifikace prostoru. Atmosféra obsahující hoølavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 "Plynárenské sítì. Názory a dary výbu¹né zóny.• PN-EN 6079-10-14 "Výbu¹né atmosféry - Projektování, výbìr a montá¾ elektrických instalací"• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹né atmosféry - Vlastnosti materiálu týkající se klasifikace plynù a par - Metody otázek a tabulkových informací"• PN-EN 50272-3: 2007 "Po¾adavky na dùvìru a instalaci sekundárních baterií.,