Povinna pokladna pro advokaty

http://cz.healthymode.eu/neofossen-ucinna-priprava-na-ztratu-tuku/

Provozujeme obchod, ve kterém se registrujeme pomocí pokladny. Velmi èasto zákazníci chtìjí platit za nakupované zbo¾í v cizí mìnì, zejména v eurech. Je registrovaný v pokladnì v cizí mìnì dal¹í?

V kontaktu s umìním. 111 odst. 3a odst. 1 zákona o DPH, evidenci pomocí registraèních pokladen, daòoví poplatníci z DPH jsou povinni vytvoøit výtisk daòového dokladu nebo faktury z nìjakého prodeje a rovnì¾ vydat ti¹tìnému dokladu zákazníkovi.

V § 10 odst. 1 bod 14 naøízení o technických podmínkách, obdobnì jako v § 8 odst. 1 bod 14 naøízení o pokladnách, který obsahuje informace, které by mìly být vydány na daòovém úètu, musíme nutnì znamenat mìnu, ve které je prodej zaznamenán, alespoò za celou hrubou èástku prodeje.

Hlavní technické podmínky a podmínky, které registry chtìjí splnit, jsou uvedeny v kapitole 2 naøízení týkající se technických podmínek.

Zásada § 14 odst. 1 naøízení programu o prodeji závodu by mìl být, mimo jiné, Funkce: umo¾òuje zavedení daòové poplatníky pøejmenování mìnu, v ní¾ je zaznamenán prodej, nebo jeho zkratku, kromì programu v pøedstihu zmìny prostøednictvím zavedení èasových okam¾icích a zmìny; ulo¾it datum a èas zahájení záznamù o uskuteènìném prodeji v jiné mìnì, ve fiskální pamìti, jako¾ i pøemìna souètu vý¹e hrubých tr¾eb za jiných mìnách, je výsledkem pøemìny spoleènì s prùbìhem a podali ¾ádosti o platbu musí být spu¹tìn na úèet fiskální po fiskální loga s oznaèením mìn ; pøemìna musí být postaveny s citlivostí nejménì ¹est desetinných míst, a úèinek pøemìny musí být zaokrouhlena na dvì desetinná místa.

Speciálnì pro zkratku názvù cizích mìn se pou¾ívají názvy, které pou¾ívá Nasz Bank Polski.

Pokud má tedy daòový poplatník v úmyslu prodávat materiály spotøebitelùm, kteøí platí poplatek v cizích mìnách, pak musí mít zpravidla daòovou pokladnu, která je uspoøádána v zamìstnání, které umo¾ní konverzi smìnného kurzu.

Z formuláøe, který byl v otázce rekonstruován, lze vyvodit závìr, ¾e cena zakoupených polo¾ek se zaznamená v eurech v sezónì, proto¾e hodnota smluv bude vyjádøena v zlotých. Naøízení, která se zabývají DPH, neupravují otázku, jaký smìnný kurz musíme pøiznat k pøepoètu zlotého na euro.