Moderni spoleenosti je var ava

Spoleènost Comarch pùsobí na polském trhu ji¾ 23 let. Prostøednictvím této úrovnì se spoleènost bránila jako lídr v nìkterých inovativních metodách s dùrazem na IT metody. Tento velký obrat na trhu umo¾nil zlep¹it organismy a pøímé globální dopady nejen v oblasti telekomunikací, ale i v poji¹»ovnictví, obchodu, veøejné správì a souvisejících oborech.

©kolení a profesionální servisV Comarch Optima je plánován ceník tak, aby mìl mo¾nost vyu¾ít jak malé firmy, tak i zahranièní korporace. Spoleènost poskytuje on-line ¹kolení, díky kterému se lidé dozvìdí o úèinných metodách vyu¾ívání slu¾eb. V pøípadì potøeby spoleènost nabízí pomoc dùvìryhodného odborného technika, který bude povìøen øe¹ením problému dùvìrnosti a dodr¾ování v¹ech zákonù na ochranu spotøebitele.

nabídkaMezi produkty znaèky Comarch získáte ve¹kerý software, který potøebujete pro fungování spoleènosti nebo spoleènosti. Nabízený antivirový program, který lze volnì modifikovat z hlediska úzkých a ¹patných souborù a webových stránek, a proto strach z kráde¾e dat nebo úniku klíèových informací je nyní vìcí minulosti! Nápoje z tìch nejzajímavìj¹ích balíèkù jsou pro daòové poradce poslední dány, pomáhají pøi vedení faktur, úèetních a daòových knih a pøedev¹ím umo¾òují pøirozené øízení Úøadu pro úèetnictví s èistým rozhraním a upravitelnými funkcemi.

Obnovení informacíPokud ztratíte dùle¾ité informace o informaèních technologiích, u¾ivatelé doufají, ¾e ulo¾í úlohu zálohování souborù, to znamená, ¾e ji obnoví lékaøi spoleènosti Comarch SA i z vá¾nì po¹kozeného zaøízení, napø. Z dùvodu po¾áru nebo záplavy.

Comarch Optima je velmi roz¹íøený systém kanceláøských slu¾eb v na¹em svìtì. Poèet na¹ich stálých zákazníkù pøesáhl pøes 60.000 mladých a malých znaèek v celém na¹em Nasz!