Lapae prachu a 600

Sbìraèe prachu jsou pravdìpodobnì stejné mezi nejoblíbenìj¹ími skupinami prùmyslových zaøízení. Díky vývojové øadì aplikací jsou schopny odprá¹it se pøi tvorbì mechanického, skrze tìleso úderu a pou¾ití stlaèeného vzduchu.Prùmyslové lapaèe prachu jsou lapaèe prachu, které nacházejí uplatnìní prakticky ve v¹ech odvìtvích, kde je problém s kontaminovaným vzduchem vznikajícím ve výrobním procesu.

Nejvíce skvìle to tzw.modu³owe sbìratele prachu, které jsou pøevzaty pøedev¹ím v døevaøském a nábytkáøském prùmyslu, dobøe vykonávat svou èinnost a tì¾bu rùzných druhù prachu, napø. Plast, papír, atd. Firmy dìlat tyto kurzy se poèítají v blízké mo¾nost velkých celkù, které jsou schopné pracovat celý výrobní haly, jako¾ i nízké stacionární èásti pou¾ity pro ka¾dý stroj individuálnì.Malé prùmyslové lapaèe prachu (tzv. Kazety jsou novým modelem tìchto hodnot, o kterých je tøeba psát. I pøes jejich relativnì malou velikost se vyznaèují celým filtraèním povrchem. Pracují skvìle v knize s tenkým a lehkým prachem. Také jako separátory kazetového prachu, pracující s nízkou koncentrací prachu.Vìt¹í zaøízení (napø. Cyklóny nacházejí uplatnìní zejména v technologiích, ve kterých velká èást erozivního prachu ¾ije, napøíklad v energetice, pro volné stavební materiály, v koksování, slévárnì, uhelném prùmyslu atd.Mohou být provádìny ve výbu¹né kouli, co¾ dokazuje, ¾e jsou vyrobeny v souladu s doporuèením ATEX. Hlavními aplikacemi byly piliny, ¹tìpky, brusný prach s pilinami z rùzných materiálù, tzv. olejová mlha, svaøovací výpary atd.Nejnovìj¹í filtraèní filtry s modulárním designem se prezentují se silnou konstrukcí a multifunkèností. Existuje mo¾nost pou¾ití rùzných konfigurací, pokud hledáte jejich servis, zpùsob vyprazdòování a èi¹tìní rukávù filtru.Prùmyslové lapaèe prachu splòují klíèovou otázku: umo¾òují udr¾ovat klid a hygienu na námìstí výrobní haly a rekuperovat teplý vzduch v zimním období.