Henna vlasy

Mùj bratranec je velmi dychtivý hrát si s vlasy, je mo¾né ho pohladit póry a rozèesávat vlasy. Je vlastnì pohlcena, ¾e chtít, aby v¹echno vypadalo dokonale, je mo¾né vylep¹it jeden prýmek ¹estkrát, poka¾dé, kdy¾ na sebe vlo¾íte zaøízení na kartáè na vlasy nebo ¹pendlíky. On nejvíce tou¾í po ¹kolních brýlích a organizování k nim. Její nedávné stvoøení královny Mischief bylo také originální a potøebné perfektní úèes a obleèení. Na zaèátku Mama vyprskla pár copánkù se stuhami. Po chvíli, dobrý mladík øekl ne, ne, a nikdy jednou. Tak¾e budu èekat ve øízených vlasech ... a zaèalo to. Ètyøicet pìt minut managementu je navíc vykonává. Vypadala aristokraticky jako skuteèná královna. Jen kdy¾ se stýkala s aristokraty, rychle zmìnila názor. Nepoèítal s posledním, ¾e na zaèátku pøedstavení uplynuly témìø dvì hodiny. Neèekanì ... zcela zmìnil koncept, a ve svém projevu to znìlo trochu tak "nee, já vlastnì nechci, nemám nic pøipomínat aristokrata, co je to hodnì její otrokynì". Vy¾ádala si nový úèes, uspoøádala vlasy v podobì plné koky. Samozøejmì, jak se vytvoøila vý¹e, máme nyní mo¾nost dát vlasy najednou a zároveò jsme ¹li zvlá¹» rychle. Její matka byla pøipravena.

Nejlep¹í úèesy pro holky