Deprese 18 let

Je v¹eobecnì pøijímané, ¾e deprese vytváøí své vlastní èiny pouze na psychiku pacienta. Vùbec neexistuje! Èasto je oblast vlivu onemocnìní na fyziologický vzhled pacienta stejnì dùle¾itá jako jeho / její mysl. Somatická porucha je druh fyzického onemocnìní ovlivnìného psychologickými faktory. Ne ¾e by to bylo také v pøípadì deprese. Za prvé, deprese pravdìpodobnì existuje jako faktor urèující existenci mnoha somatických onemocnìní, jako je diabetes nebo kardiovaskulární onemocnìní. Je to stejné, kdy¾ se poprvé objevují pøíznaky deprese u pacienta a pak se zavázaly, ¾e se k vý¹e uvedeným onemocnìním pøidávají. Èasto je také situace, kdy se pøíznaky deprese objevují po diagnostice somatických onemocnìní. V tuto chvíli deprese úèinnì zhor¹uje fyziologické onemocnìní a zabraòuje tomu, aby jednal, vèetnì jednoho, tím, ¾e roz¹iøuje své slova a jeho jemné úèinky.

Vìt¹ina pøíznakù deprese se pravdìpodobnì pova¾uje za skuteènì pova¾ované za somatické pøíznaky. Hlavnì jsou v¾dy takové pøíznaky jako ztráta mo¾nosti potì¹ení, ztráty zájmu, pøedèasného oddávání a neklidu, spánku bez spánku, nedostatku chuti a velkého sní¾ení tìlesné hmotnosti. Mìl by si být vìdom toho, ¾e somatické pøíznaky nejsou v¾dy pøíznakem nebo dùsledkem deprese. Nìkdy vzniká fyzická nemoc v depresi, která je ¹patná pro vznik nebo se zhor¹uje charakteristickým zpùsobem. Dùvody, proè se to mù¾e stát, jsou jiné. Urèitì je to zhor¹ení kvality ¾ivota a pocit, ¾e nedojde k úplné léèbì onemocnìní (zejména v pøípadì úspìchu tì¾kých a nevyléèitelných onemocnìní. Velký pøíjem v té dobì se poèítá spí¹e za mo¾nost, ¾e pacient bude odkázán na pacienta a podmínky, v nich¾ musí být osoba pøítomna. Souèasnì neexistuje ¹ance na úplné vyléèení nemoci, které jsme utrpìli. Nicménì díky moderní medicínì je obvykle mo¾né potlaèit její vadu nebo latenci pøíznakù. Výskyt deprese, která mù¾e být klíèem k onemocnìní, v¹ak pouze zhor¹í zdravotní stav pacienta a s mnoha výjimkami bude dokonce zcela eliminována i nejmen¹í ¹ance na léèení. Proto je dùle¾ité zkoumat zdraví pacienta nejen fyzickou, ale i psychologickou.